VKVisie
Tijdschrift van de Vrij-Katholieke Kerk in Nederland

Vorige Home Boven Volgende

"Een vol-ledige opmaat voor een nieuw milennium!"

terugblik op het kerkcongres 1999

Werkgroep kerkcongres '99

"Soms zijn ervaringen nog te teer om in woorden uit te drukken, dat gevoel had ik na het kerkcongres". "Fijne sfeer, veel aardige en spirituele mensen ontmoet, hartelijk dank". "Zeer inspirerend en levengevend, bedankt". "Het was een kroon van een lange zoektocht daarnaar. Gevoelens van schoonheid en dankbaarheid kwamen naar boven, het was machtig mooi". "Een kristalhelder weekend! Een perfect fundament". "Wij - wijding - inwijding - wij!". "Veel balsem en een klein beetje zout voor de ziel". "Veel warmte en eenheid". "Een sprankelend weekend vol verbinding, ontvangst en doorverbinding, dank". "Hulpvaardigheid, broederlijk". "Heerlijk, verrijkend, inspirerend, veel nieuws". "Mijn hoofd werd een vergiet, maar mijn hart een graal tijdens dit congres". Aldus enkele opgeschreven reacties aan het einde van het kerkcongres "De Gouden Graal" dat gehouden is op 18, 19 en 20 juni j.l. op het Theosofisch Centrum te Naarden.

Graalproces
Het centrale thema van het congres was het vormen van de geestelijke graal in de mens. Deze geestelijke graal is de zuivere hart-hoofd-keel verbinding waarin kwaliteiten van liefde, geestelijk schouwen en scheppende kracht op evenwichtige wijze tot uitdrukking komen. Het zoeken van de graal zoals wel bekend is uit de Arthurlegenden is het proces van het bouwen van de innerlijke graal. Het finale inzicht van dit proces is het besef "Ik ben de kelk". Deze zuivere en ontvangende kwaliteit geeft ruimte voor het opnemen van goddelijk leven en liefde en het vermogen deze door te geven in de wereld. Het doel van dit proces is de vervulling van de graal door het geven van de vrijmakende krachten aan de schepping.

TafelVeel van de activiteiten van het congres speelden zich af in de Besant Hall. In het midden daarvan was een graal opgebouwd. Het centrum hiervan was een kristallen graal met vijf bloembladen, met in het midden een klein helder kristal, waaruit 12 gouden draden voortkwamen. Op elk van deze draden stond een kristal. De twaalf gouden draden gingen verder in een tweede cirkel die werd gevormd door eveneens twaalf kristallen elk bestaande uit kleine puntjes van stralend licht. Op de grond daaromheen was een cirkel gemaakt van rozenkwarts, amethisten, kristallen en een grote verscheidenheid aan gepolijste stenen.

Graalmeditatie
Een centraal element in dit congres vormde een graalmeditatie. Beknopt samengevat bestond deze uit de volgende elementen:

De deelnemers aan deze meditatie vormen een kring en houden elkaars handen vast.

Nadat de kring is gemaakt wordt de aandacht gericht op de levengevende ademhaling waarmee we de levenskracht van de zon (prana) opnemen.

We richten ons vervolgens op de Grote Moeder in de gestalte van de dragende aarde en laten haar zilveren licht door de voeten in ons lichaam stromen.

Vervolgens stemmen we ons af op de Goddelijke Vader de Zon en laten het gouden licht door het hoofd in het lichaam stromen.

Dan richten we ons op onze zielemens die lichaam en persoonlijkheid doorstraalt met eeuwig zuiver licht.

Door met een gouden band onze harten te verbinden ontstaat een graal van gouden licht van broederschap.

Door met een witte band ons geestelijk oog te verbinden (het zesde chakra) ontstaat de graal van de het geestelijk schouwen. Dan is de graal klaar om het goddelijk leven te ontvangen

We roepen de engelen en deva's van Maria, RafaŽl en MichaŽl en andere engelen aan en bieden onze graal aan in hun dienst. We vragen hun licht, liefde en inspiratie opdat deze door de graal moge stromen in de wereld.

We richten ons op Meester Albaan - ook wel bekend als Graaf de Saint Germain en Meester de Prins of Meester Rackozy - de innerlijke leider van de Vrij-Katholieke Kerk, en bieden ons aan in Zijn werk.

Onze graal is nu gereed om aangeboden te worden aan de Heer van Liefde, de Christus, en aan de Koning van de wereld wiens teken de vijfpuntige ster is. Wij vragen hun zegen opdat onze graal een voertuig van eenheid en liefde moge zijn in deze wereld.

Wij zenden tot slot al deze geestelijke kracht uit over de wereld. Hiertoe draaien we ons om, strekken de armen uit en zeggen: "Laat het licht schijnen". Daarna draaien wij ons weer om en danken de innerlijke wereld en elkaar.

Het congres was opgebouwd vanuit drie invalshoeken, respectievelijk uitgewerkt in het programma van de vrijdag, de zaterdag en de zondag.

Waaruit wordt de graal gebouwd
Nadat de vrijdag was geopend met een prachtige H. Mis, stond als thema de vraag uit welke substantie de graal is gebouwd centraal. In het middagprogramma werd voor het beantwoorden van deze vraag gewerkt aan het vinden van de bouwstoffen in ons zelf. Deze bouwstoffen zouden we kunnen zien als kwaliteiten die we in ons dragen en ontwikkelen en die elk een voorwaarde zijn voor het kunnen laten ontstaan van de graal in ons. Na een werkvorm die begon met een individuele verdieping en werd gevolgd door een gesprek in twee- en in viertallen, werden de persoonlijke graalkwaliteiten waarmee de deelnemers in de komende tijd wilden gaan werken op gekleurde kaartjes geschreven. Deze werden in een grote kleurige cirkel om de centrale graal gelegd. In de daarop volgende afsluiting van de graalmeditatie werden deze kwaliteiten in het licht geplaatst en doorstraald met de ondersteunende zegen van de engelen en het innerlijk bestuur van de wereld. De middag werd afgesloten met een genezingsdienst.

Tijdens de avondbijeenkomst is de aandacht gericht op de substanties van muziek. Heel duidelijk kwam hierbij naar voren dat muziek in de innerlijke werelden zich toont als beweging, kleur en bouwende kracht. Met verschillende voorbeelden, geÔllustreerd met afbeelden en ondersteund met harpspel en het tekenen door deelnemers was deze avond verdiepend in inzicht in de graal in muziek. De dag werd afgesloten met een H. Lof.

Hoe wordt de graal gebouwd
Op de zaterdag werd na een stralende H. Mis het thema van het bouwproces van de graal aangezet. In verscheidene workshops werkten deelnemers 's middags aan een graalbouw-proces door meditatie, symbolen, genezing, samenwerking met engelen, schoonheid, Maria-symboliek. De resultaten van deze bouwprocessen werden in de vorm van intenties en producten zoals tekeningen, bloemen, platen, deva-kaartjes en een symbolisch verhaal rondom de graal gelegd. Vervolgens werden in de afsluitende graal-meditatie deze aspecten in het licht geplaatst. Het avondprogramma begon met een prachtige muzikale graalreis op zoek naar het eigen innerlijk. Hierbij kwamen de aspecten van het bouwen van de graal door muziek van de vrijdagavond weer terug. Vervolgens werd door de kinderen een levendig graalspel opgevoerd waarin op poŽtische wijze de symboliek van de graalqueeste getoond en ervaarbaar gemaakt werd. Ook deze dag werd afgesloten met een H. Lof.

De vervulling van de graal
De zondag werd begonnen met een pontificale H.Mis, opgedragen door mgr. Ph. Draaisma. Het middagprogramma stond in het teken van het vervullen van de graal. Hierbij stond het doel van de graal centraal, namelijk het verspreiden van bevrijdende liefde. Na een inleiding waarin de thematiek van het congres werd samengevat, werd in een levendige werkvorm gesproken door steeds wisselende tweetallen naar aanleiding van de vragen: Wat is mijn Graal; Waaruit is deze gebouwd; Hoe ervaar ik mijn eigen Graal; Hoe kan ik samen met anderen grotere Gralen maken; Waarmee wordt de Graal gevuld; Welke krachten stromen in de Graal; Wat is de vervulling van de Gouden Graal; Wat neem ik mee om in de komende tijd verder aan te werken? De uitkomst hiervan was een voornemen voor de komende tijd om te werken aan de eigen graal. Dit voornemen werd als een licht ontstoken rondom de graal waardoor daar een grote cirkel van stralende lichtjes ontstond. Vervolgens werd de afsluitende fase van de graalmeditatie gedaan, waarbij voor het uitzenden van het licht de gralen van de twaalf kerkgemeenten van de Vrij-Katholieke Kerk in Nederland werden aangeschakeld vanuit hun eigen specifieke graalkwaliteit. De aanwezige leden en belangstellenden van elke gemeente vormden een kring rondom de graal, een van hen kreeg een van de twaalf kristallen die gedurende de drie dagen de graal hadden gevormd en terwijl deze dit omhoog hief, werd er een plechtige invocatie gedaan waarin de specifieke geestelijke kwaliteit van de betreffende kerkgemeente werd aangeschakeld. Het geheel werd omlijst met klankschalen van verschillende hoogte en kwaliteit. Als laatste werd de kerkgemeente als geheel in vorm van de graal van het ambt van de regionaris aangeschakeld. Diep ontroerd en doorstraald met een onvoorstelbare warmte en liefde zonden we vervolgens het licht uit over de wereld. Het geheel voelde als een wijding en een nieuwe impuls in het graalbewustzijn zowel wat betreft de individuele mens als wat betreft de gemeentes en de kerkprovincie als geheel. De middag werd afgesloten met een H.Lof.

Vervulling van de gralen van de kerkgemeentes
Hier volgen de invocaties bij de gralen van de twaalf kerkgemeentes en die van de kerkprovincie en het ambt van de regionaris. Op de foto’s is te zien hoe het in het congres ontvangen kristal in de betreffende kerkgemeentes op het Maria-altaar is geplaatst.

Amersfoort - Onze Lieve Vrouwe
Heilige Vrouwe Maria, Moeder van wijsheid en tederheid. Stort uw liefde en wijsheid in de graal van deze kerkgemeente. Moge haar graal van tederheid en bescherming zich vervullen onder uw zegen.

Amsterdam - St. GabriŽl
Heilige GabriŽl, boodschapper van het Licht en het Goddelijke Leven. Stort u kracht uit in de graal van deze gemeente, opdat zij gloeit van innerlijke wijsheid en inspiratie. Moge het gouden licht van innerlijk weten en schouwen door haar verspreid worden in de wereld.

Arnhem - Onze Lieve Vrouwe en Haar Engelen
MariaMaria, Koningin der Engelen, Moeder van wijsheid en liefde. Stort uw beschermende en genezende krachten uit in de graal van deze gemeente. Moge door haar uw liefde en heelmakende wijsheid stromen en haar vorm het Plan vervullen.

 

 

Rotterdam - St. Franciscus
O Gij boodschapper van de schoonheid Gods. Laat uw kosmisch visioen stralen in de graal van deze kerk-gemeente. Moge zij uw lofzang verspreiden en vreugde en eenheids-bewustzijn brengen in de harten van de mensen.

Den Haag - St. Albaan
Heilige Meester Albaan, Machtige heerser van de scheppende krachten van Licht. Stort uw wijsheid en inspiratie uit in de graal van deze gemeente. Moge uw ordenende kracht haar leiden, opdat het licht dat door haar stroomt de mensen moge aanraken en belevendigen.

Leeuwarden - St. Albanus
MariaHeilige Meester Albaan, Machtige heerser van de scheppende krachten van Licht. Stort uw wijsheid en inspiratie uit in de graal van deze gemeente. Moge uw ordenende kracht haar leiden opdat het licht dat door haar stroomt de mensen moge aanraken en belevendigen.

 

 

Haarlem - St. RafaŽl
MariaO Gij heerser van de genezende kracht, wiens stralend licht schijnt door alle sferen. Stort Uw genezende licht en heelmakende liefde in de graal van deze gemeente. Moge zij zijn als een kristalzuivere bron van helend water, dat uitstroomt over de aarde en alles aanraakt met haar zuiverende kracht.

 

 

 

Maastricht - St. Franciscus
O Gij boodschapper van de schoonheid van God. Laat uw kosmisch visioen stralen in de graal van deze kerkgemeente. Moge zij uw lofzang verspreiden en vreugde en eenheidsbewustzijn brengen in de harten van de mensen.

Naarden - H. MichaŽl en alle Engelen
MariaO, MichaŽl, Heilige heerser van het Zonnevuur en uw engelen van licht en luister, Gouden drager van gerechtigheid en uitvoerder van de Wet van de Wil van God. Stort uw kracht in de graal van deze gemeente. Vervul haar met uw stralende licht opdat zij overal de Wil van het Ene Goddelijke moge doen gloeien in de harten van de mensen.

 

 

Zwolle - H. MichaŽl
O, MichaŽl, Heilige heerser van het Zonnevuur, Gouden drager van gerechtigheid en uitvoerder van de Wet van de Wil van God. Stort uw kracht in de graal van deze kerkgemeente. Vervul haar met uw stralende licht opdat zij overal de Wil van het Ene Goddelijke moge doen gloeien in de harten van de mensen.

Utrecht - St. Maarten
O gij Heer van barmhartigheid en naastenliefde. Stort de kracht van broederschap in de graal van deze gemeente. Moge zij tot vervulling komen door Uw liefde en Licht te delen met alle mensen.

Raalte - Christus Pantocrator
O Heer van Liefde, die in Uw wezen het Al vervult. Straal uw onuitsprekelijke liefde en wijsheid in de graal van deze gemeente. Moge zij een voertuig zijn van Uw alomvattende wijsheid en leven, opdat zij in haar wezen uw macht moge openbaren.

Kerkprovincie en ambt van regionaris
Heer van Liefde en Wijsheid, die met uw Licht en bezieling het werk van de Vrij-Katholieke Kerk leidt. O Gij Meester Albaan, machtige heerser van de scheppende krachten van Licht. Stort uw wijsheid en inspiratie uit in de graal van deze kerkprovincie van de Vrij-Katholieke Kerk. Moge zij tot een instrument zijn in Uw werk, opdat zij het licht en de liefde in steeds grotere mate verspreidt. Geef uw bezieling en kracht aan hem die de leiding draagt van dit werk. Moge de graal van zijn ambt vervuld zijn van vrede, inspiratie en juist gerichte wil, opdat het werk van Uw Kerk zich vormt als een zuiver kristal waardoor Uw licht in de wereld stroomt.