refl7(2) zomer 2010-rechtstreeks.vp

Officieel Kerknieuws van de Regionaris X Peter Op 25 november 2009 heb ik via de Clericale Synode en kerkbesturen de kerkprovincie gevraagd drie geschikte priesters voor te dragen voor het ambt van bisschop in de Nederlandse Kerkprovincie. Uit de reacties van de leden van de Clericale Synode en kerkbesturen zijn tien kandidaten voorgedragen. Voordat ik de blanco enveloppen heb geopend, heb ik voor mijzelf een keuze voor een kandidaat gemaakt. Uit de voorgedragen kandidaten kwamen er drie duidelijk naar voren. Bij dezen zat ook de kandi- daat die ik zelf had gekozen. Hieruit concludeer ik dat mijn keuze gedragen wordt door de kerkprovincie. Ik ben mij ervan bewust geworden, mede ook door de uitslag, dat er in de kerkprovincie iets bijzonders is gebeurd. Geza- menlijk heeft de Kerk het namelijk over haar toekomst gehad. Dat op zich is een belangwekkend gegeven. Op energe- tisch niveau is een één-gerichte gedachtevorm gebouwd die de kerkprovincie op dát niveau bij elkaar heeft gebracht met dit onderwerp. Met de stapel brieven in handen, door de bijdragen die zijn gegeven, overkwam mij een oprechte ontroering door de bij- zondere bijdrage die eenieder heeft gedaan. Niet alleen ratio- neel in geschrift, maar ook de gedachtekracht die het vertegen- woordigt. Te voelen wat er gegeven is, zowel door kerkbestu- ren als individuele leden van de Clericale Synode. Er is ver- schillende input gegeven, van een profielschets tot een be- schrijving over hoe met liefde tot een keuze is gekomen. Dát is een geschenk, dat niet aan mij als regionaris, maar de kerkprovincie aan zichzelf heeft gegeven. Inmiddels is de kandidaatbisschop gevraagd of deze be- schikbaar is voor een eventuele benoeming, waarop deze posi- tief heeft gereageerd. Ook heeft de Algemeen Bisschoppelijke Synode zich positief uitgesproken. Hierdoor is Priester Gert Jan van der Steen, uit de kerkge- meente Zwolle benoemd tot bisschop-elect. Met ingang van deze benoeming wordt hij in liturgisch / ceremoniële zin behandeld als bisschop. Dit wordt o.a. tot uit- drukking gebracht bij het bewieroken tijdens de Heilige Eucharistie. De tijd die tot de consecratie rest, wordt door de bis- schop-elect besteed aan het maken van een nieuwe soutane, manteletta, rochet en alle andere kledingstukken. Ook zal er een bisschopswapen ontworpen moeten worden en worden de bisschoppelijke regalia bijeen gebracht: pectoraalkruis en ring, en niet te vergeten de staf. Door de Belgische Kerkprovincie is gevraagd de consecra- tie van bisschop-elect mgr. Jean Marc Warnon in Nederland te laten plaatsvinden. Dit zal gecombineerd worden met de con- secratie van mgr. Gert Jan van der Steen. Voor een consecratie van een bisschop is een vereist aantal bisschoppen nodig. Zodra bekend is of dit aantal bisschoppen aanwezig kan zijn en zij kunnen participeren in de consecratie, kan de datum bepaald worden. Geprobeerd wordt dit in sep- tember 2010 te laten plaatsvinden. ***** Voor de officiële invoering van alternatieve lezingen in onze kerkprovincie verwijs ik naar het artikel over de Forumbijeen- komst d.d. 2 april jl., elders in dit blad. ***** *** * 1 Reflectie 7(2) zomer 2010 Woord Vooraf Geachte abonnees, we openen dit zomernummer met belangrijk kerknieuws van de regionaris. Vervolgens zult u nog iets nieuws ontdekken: naast de steeds waardevolle artikelen van Hans Feddema en Ojas de Ronde, is dit nummer gevuld met artikelen van auteurs van eigen VKK-bodem. Onze oproep via de kerkgemeenten aan kerkleden en belangstellenden voor bijdragen aan dit blad heeft gewerkt. Dank u! Misschien nodigen sommige artikelen uit tot reacties, maar nodigt het geheel tevens uit tot animo bij méérderen om een bijdrage te leveren. Welkom! Levert u die bijdragen dan graag wél in vóór de … Sluitingsdatum Kopij voor het Herfstnummer: 15 augustus 2010. Het Herfstnummer verschijnt in de eerste helft van oktober. Met vriendelijk groet, Frits Moers, eindredacteur.

RkJQdWJsaXNoZXIy MjA2NzQ=