VKVisie
Tijdschrift van de Vrij-Katholieke Kerk in Nederland

Vorige Home Boven Volgende

Innerlijke afstemming op de aartsengel MichaŽl door geestelijke visie

Frits Evelein

In de beschrijvingen van MichaŽl in het voorgaande artikel wordt wellicht de indruk gewekt dat het gaat om iets dat zeer ver weg is. Het tegenovergestelde is het geval. De macht van de engelen onder de werkzaamheid van MichaŽl is onlosmakelijk verbonden aan de werelden van openbaring. Deze engelen zijn werkzaam op het creatieve veld van kosmische transformatie, waarbij onze aarde met het leven daarop een specifieke functie vervult. Een functie waarbij de mens als goddelijk wezen in een bestaan vol dualiteit een essentiŽle en unieke ontwikkeling kan doormaken. Juist in onze wereld vol dualiteit waarin ik en jij, hier en daar, zo’n dominante rol vervullen, krijgt de vurige werkzaamheid van MichaŽl als scheppende kracht van de goddelijke wil en het plan van evolutie een belangrijke betekenis. In de enorme voortstuwing van het leven in onbeschrijflijk veel vormen uit zich zijn scheppende kracht als de intelligentie achter alle ontplooiing. We hebben gezien dat de macht die MichaŽl genoemd wordt vele aspecten kent. Door al deze aspecten heen is deze macht op elk niveau van het universum werkzaam. Wanneer wij ons richten tot de macht van de Aartsengel MichaŽl, maakt het eigenlijk dus niet uit op welk niveau wij dat doen. Op welk bewustzijnsniveau wij MichaŽl ook naderen, op dat punt zal deze ons tegemoet treden. Laten wij een paar van de ontelbaar vele mogelijkheden geven om de macht van MichaŽl via geestelijke visie te actualiseren, te ervaren en aan te roepen.

Innerlijke afstemming
Om tot een innerlijke afstemming te komen kunnen we het beste vertrekken vanuit ons eigen innerlijke stiltepunt, ons geestelijke anker met ons hoger zelf en met de wereld. We keren ons voor een moment in onszelf in stilte om van daaruit innerlijk contact te leggen met het leven van MichaŽl in onze wereld. Dit kunnen we doen door door stil te zitten of te staan en ons bewust te worden van onze ademhaling. We voelen hoe we hier en nu met onze voeten op de aarde rusten. Het gouden leven van de levenskracht van de zon stroomt met elke ademhaling in ons lichaam. De dragende kracht van de aarde beschermt ons.

MichaŽl, macht tot ontplooiing
Kijk naar een bloem of neem een prachtige bloem in gedachten. De ragfijne structuur van de bloembladen, de vorm, de geur, de gehele uitdrukking is een manifestatie van het mysterie van het leven. In alle delen van de bloem en schoonheid van haar vorm komt de wil om te zijn tot uitdrukking.

Zie deze bloem in het landschap waarin hij thuishoort. De bloem is een levend onderdeel in dit landschap waarin zich het Ene Leven zich uitdrukt in veelheid van vorm, kleur, geur en beweging. In dit alles trilt de wil om te leven, de drang om te zijn. Van bloem tot het gehele universum, van atoom tot zonnestelsel, elk onderdeel van dit levende systeem leeft en trilt van de werkzaamheid van de openbaring van het goddelijke leven.

In alle onderdelen van het landschap straalt het licht van de scheppende krachten van de engelen. Elk blaadje, elk insect, elk levend wezen, ja elke cel of molecuul water, lucht of aarde ontstaat vanuit het Gouden Leven, het Licht van de wil van het Goddelijke in alles. Door zo het landschap te ervaren en bewust te worden verandert dit in een oceaan van levend licht.

In dit licht schouwen we het web van leven en ontplooiing dat geweven is door alle sferen. In de nietigste vorm, de ijle structuur en groei van een bloem, het leven en ontwikkelen van een mens en de complexe organische samenhang van onze planeet komt dit tot uitdrukking.

In dit web van levend licht en vuur drukt zich de werkzaamheid van MichaŽl uit. Wij raken in eerbied en stilte aan dit leven en dit licht. Het is het licht dat door alle tijden en alle sferen zich uitdrukt in alles wat bestaat. Wij voelen ons ťťn met dat licht en de bron waaruit het tevoorschijn treedt. In alles waar wij als mens mee in aanraking komen zien wij dit licht en groeten wij het mysterie van het leven dat zich uitdrukt in het wonder van ontplooiing.

MichaŽl, Engel van aanwezigheid
Richt de aandacht op het hartheiligdom, dit wordt ook wel de tempel van de ziel genoemd waar de goddelijke vonk verblijft.

We staan in gedachten in een grote zaal van deze tempel. De zaal heeft prachtige mozaÔeken en kleuren. Door de ramen schijnt een warm, zonnig licht. De grond is gemaakt van grote, gekleurde stenen. Boven ons is een prachtig gekleurde koepel.

De vloer verandert van kleur en wordt geleidelijk doortrokken met een zilveren gloed die uit de aarde omhoog komt. Dit zilveren licht voelt beschermend, vredig en rustgevend. Het is de macht van de Diepe Wijsheid van de Grote Moeder die alles reinigt, zuivert en regenereert. De ruimte vult zich met zilveren licht. Er ontstaat een weldadige rust naarmate dit zilveren licht zich verspreidt.

De koepel hoog boven ons opent zich. Het warme gloeiende licht van de zon valt in stralen naar binnen. Dit stralende licht komt rechtstreeks uit het hart van de zon. Een punt van onbeschrijflijke luister en kracht, het centrum van het leven van ons zonnestelsel.

In dit licht verschijnt een gloeiende gestalte. Hij daalt tot in het midden van de ruimte. Eerbiedig begroeten we hem. Het is kracht van het hart van de zon. De heer MichaŽl.

Als een zuil van vurig licht staat hij in het midden van deze heilige ruimte. Hij maakt een vurige verbinding tussen het zilveren licht van de Diepe Wijsheid van de Grote Moeder en het vuur van de Geestelijke Zon. De gouden vurige gloed trekt als een bliksemschicht naar beneden en raakt de zilveren bol. Deze gloeit op en wordt geheel doortrokken met de gloed van leven, kracht, inspiratie en bezieling.

Innerlijk klinkt je eigen diepste mantram op. (Dit kan ook een invocatie zijn zoals: "In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest"). De bliksemschicht verandert in een stroom van kracht. Een golf van bezieling en inspiratie wordt uitgestort. Er is Eťn leven dat in alles aanwezig is.

O, MichaŽl, Gij heilige Engel van de Levende Zon, stort uw kracht in mij uit en in ieder levend wezen. Vervul deze plaats met uw gouden licht en uw vuur van inspiratie. Raak mijn hart aan met het levende licht van de Wet van het Ene leven. Ik draag mijn leven op in Uw dienst. Zo wil ik dienen in het uitvoeren van het goddelijk Plan. Laat uw licht door mij schijnen opdat waar ik kom de wil ten goede moge uitstromen.

MichaŽl, scheppend vuur
In gedachten zien we de enorme uitgestrektheid van het heelal. Oneindig wijkt de ruimte zonder tijd, zonder afmeting. Het is slechts een beperkte uitdrukking van de Grote Ruimte, de Grote Moeder, de Oorspronkelijke Wijsheid die het veld van ontwikkeling en van voorwaarden voor bestaan afbakent.

De uitgestrektheid van de ruimte is vanuit ons innerlijk geschouwd vervuld met het helderste Licht. Het is het kosmische Licht van de Wil van het Ene Leven dat uitstroomt in de Ruimte. Deze stroom van leven drukt zich uit in miljarden systemen van licht, vorm, en bestaan. Uit het samenspel van de Wijsheid en de Wil, Moeder-Vader, ontvouwt zich het geopenbaarde universum.

De uitdrukking van de voor ons zichtbare en voelbare ruimte met alle vormen van leven daarin komt voort uit het scheppende vuur van MichaŽl in zijn hoogste aanzicht.

Hij rijst op uit de wateren van de eeuwige ruimte als het machtige vuur van de wil van het Goddelijke. Zijn leven trekt door de oneindige ruimte en vervult deze met een licht en liefde van onbeschrijflijke schoonheid. Alles wat bestaat wordt aangeraakt in zijn Macht en Leven.

Wij plaatsen in ons bewustzijn alles van het kleinste tot het grootste in dit universele licht.

Michael

De Machtige Heer van Vuur spreekt:

* "Ik ben een straal van onze Heer,
De Heer van Licht.

Hij is het Scheppende Vuur,
Hij is Een in het Verborgen Woord,
Dat trillend door de kosmos,
Zichzelf manifesteert en wiens reflectie Ik Ben.

Ik ben de Bemiddelaar,
door mij, in oneindige vormen,
pulseert voor eeuwig de drang van het Leven.

Ik ben het Antwoord, in mij klinkt de Toon,
die de Schijnende te voorschijn roept.
De atomen van energie,
draaiend en bewegend in mystieke dans,
Die een ster of een planeet worden,
een mens of een deel van de aarde..."

"… O Mens hunkerend naar kennis.
Wij zien u, wij horen u,
opwaarts neigend, ontwakend,
de sluiers van onwetendheid afwerpend,
naakt en sterk als de Grieken, de Egyptenaren, aanbidders van de Zon,
Hef uw harten op naar de heer van de Zon,
de heer van uw innerlijk wezen.
Bereid u voor om de macht te ontvangen
van zijn glorie.
Richt uw innerlijke tempel in als een heilige graal om mijn licht te ontvangen
en bij u te dragen.
Laat het Ene leven in uw hart, uw wil, uw denken en uw handelen tot uitdrukking komen.
Zo is onze liefde en licht,
het licht van het hart van de Zon,
altijd bij en in u".

* Deze tekst en de illustratie zijn ontleend aan "Regents of the Seven Spheres" van H.K. Challoner. TPH. Londen. 1976.