VKVisie
Tijdschrift van de Vrij-Katholieke Kerk in Nederland

Vorige Home Boven Volgende

Jubileum mgr. Philip Draaisma

Johan Pameijer

Op 11 september is het alweer tien jaar geleden dat mgr. Philip Draaisma regionaris werd van deze kerkprovincie. Op het eerste oog misschien een eenvoudige representatieve functie. Immers, onze kerkprovincie is relatief klein en overzichtelijk, maar juist daardoor is zij kwetsbaar. Dat maakt het werk van de regionaris vaak zwaar en soms ondankbaar. Temeer daar het episcopaat in de loop der jaren uitdunde door het overlijden van enkele collega-bisschoppen. Mgr. Draaisma is nu nog de enige bisschop, op wie alle verantwoordelijkheid voor onze kerkprovincie rust.

Wie bisschop Philip een beetje kent weet dat hij een hoge opvatting van zijn taak heeft. En dat is niet gering. Als hoofd van de Nederlandse VKK kan hij zich niet veroorloven een vergadering van Centraal Kerk Bestuur, Synode, redactie VK-Visie of Raad voor de Opleiding te laten lopen. Bij alle voorbesprekingen is hij betrokken en tal van zaken vereisen zijn bemoeienis.

Afgezien daarvan mag er wel eens aan herinnerd worden dat hij wekelijks in een of andere kerkgemeente zijn opwachting maakt, celebreert, wijdingen geeft, vormsels uitdeelt. Een regionaris is nooit vrij. Daarvoor alleen al verdient bisschiop Philip niet alleen ons respect, maar vooral onze dankbaarheid.

Tien jaar lang is hij de schijnbaar onvermoeibare spil van de kerkprovincie geweest. Een regionaris is niet uitsluitend celebrant, zielzorger en leraar, hij is ook bestuurder, scheidsrechter en als het nodig is advocaat, een duizendpoot dus met een opdracht, die soms te zwaar is voor een persoon. Dat hij dit werk desondanks met opgeheven hoofd en een ongebroken vertrouwen op de goddelijke leiding heeft verricht is reden voor grote erkentelijkheid.

Velen zullen hem graag een welverdiende hulde hebben gegeven, maar, geheel in de geest van zijn karakter, geeft mgr. Draaisma er de voorkeur aan zijn jubileum in stilte te vieren. Geen ophef dus, maar gewoon een eerlijke waardering voor een man, die onze kerk door een bijzonder moeilijke periode heen heeft geloodst. Immers, de ontkerkelijking greep als een epidemie om zich heen en ook de kritiek binnen de kerk was niet mals. De mens van deze tijd is kritisch en beschouwt zichzelf als mondig. Kerkleiders kunnen daar niet schouderophalend aan voorbijgaan. Dat verzwaart hun taak nog eens extra.

Het antwoord van bisschip Philip is naar onze mening altijd het juiste geweest. Hij beschouwt zichzelf als een ‘bisschop van het midden’, schuwt extremiteiten, houdt vast aan wat heilig is, maar is niet blind voor natuurlijke hervormingen. Terecht heeft hij in zijn tienjarig regionariaat het esoterisch karakter van de VKK behoed voor verval. In zijn bezielde predikaties sloot hij zich aan bij de mystieke aard van de gnosis en hij verloochende de theosofische grondslagen van de kerk nimmer. Hulde daarvoor.

Mede door de steun van zijn echtgenote Frida is mgr. Draaisma tot de huidige dag in staat gebleken de kerk bekwaam naar de Nieuwe Tijd te loodsen. Hopelijk is het hem gegeven om in de komende jaren met onverminderde energie en met steun van Frida, geestelijken, bestuurders en gemeenteleden van deze kleine wereldkerk, leiding te blijven geven aan de VKK, en eraan bij te dragen dat de VKK binnen het koor der kerken haar eigen specifieke geluid blijft produceren.