VKVisie
Tijdschrift van de Vrij-Katholieke Kerk in Nederland

Vorige Home Boven Volgende

MichaŽl, engel van de universele Zon

Uit het werk van
C.W. Leadbeater, H.P. Blavatsky en J.E. van der Stok

Onbeschrijflijk van kracht, licht en leven straalt de macht van de kosmische engel MichaŽl door elke sfeer van het universum. In het gouden hart van de kleinste bloem, in de trillende wereld van subatomair leven, in de hunkering van de mens naar kennis en ontplooiing, in het leven van een zonnestelsel, werkelijk in alles gloeit de bezieling van Zijn Glorie. MichaŽl is een van de grootse vurige zonnen van de engelenhiŽrarchie. Voor de Vrij-Katholieke Kerk is het contact met engelen van groot belang. Door ons open te stellen voor de werkzaamheid van engelen en hun leven in alles te schouwen, kan het contact met hen verdiepen. In het werk van Van der Stok, Blavatsky en Leadbeater, enkele van de pioniers in de esoterische opleving in de twintigste eeuw, is veel inspiratie over MichaŽl te vinden.

In dit artikel zal MichaŽl vanuit hun werk beschreven worden.

"Stelt u zich voor het gehele universum bestaand uit een immense oceaan van levend licht. Het geheel is voortdurend in beweging. Op het eerste gezicht is er niets anders dan het overweldigende gevoel van stralende schoonheid. Wij zien buiten deze oceaan van licht niets anders dan licht in licht. Geleidelijk echter ontdekken we dat zelfs in deze duizelingwekkende straling er helderder lichten zijn. We beginnen ons te realiseren dat deze zonnen in het levend licht de Groten zijn, de Planeet Geesten, de Grote Engelen, Karmische Heren, Kosmische Engelen, Buddha's, Christussen en Meesters en vele vele anderen waardoor het universele licht stroomt". Zo schrijft C.W. Leadbeater in De Meesters en het Pad.

Engelen voor de Troon van God
"Het gehele universum bestaat uit de eeuwige Ene Substantie die voortkomt uit de absolute Godheid. Deze creŽert niet zelf de veelheid aan bestaan. Dit wordt gedaan door de onnoembare scharen van bouwers die staan onder de macht van de engelen van de eerste straal. Deze engelen staan aan de basis van de gehele universele openbaring. Ze treden periodiek te voorschijn uit het Ene Element, de oorspronkelijke wortel van alles. Deze kosmische wezens staan aan de oorsprong van het universele openbaringsproces. De aanduiding van die eerste-straals-engelen verwijst naar die hoogste machten die "mediteren voor de troon van God" en ook wel de Heren van Meditatie genoemd worden. Achter deze benaming schuilt het prachtige beeld van de grootse wezens die volledig toegewijd zijn aan de contemplatie over het Goddelijk Plan en de vervulling daarvan".

Ze worden beschreven als :de Zeven intelligente, bewuste en levende Principes van de oorspronkelijke Zon of Logos". In de esoterische traditie wordt de Logos gezien als een brandpunt van zuiver leven dat voortkomt uit het oorspronkelijke Ene Leven. De Logos is het klinkende Woord dat schept in de universele Ruimte van de Grote Moeder die in het esoterisch Christendom aangeduid wordt met "Wateren" en "Maria". Het is, om in bijbelse termen te blijven, het Goddelijk Woord dat door de Universele Ruimte dreunt en raast en door deze oorspronkelijke levensenergie alles in zich laat leven, bewegen en zijn. In de kosmische openbaring is er een onbeschrijflijke uitwaaiering van leven en bewustzijn. Zo zijn er de oorspronkelijke scheppende engelen die voortkomen uit de Eerste Logos. Maar er zijn onvoorstelbaar veel andere universele niveaus van openbaring. Op elk van deze niveaus bestaan weer verschillende zonnen van leven, elk met een eigen stelsel dat functioneert als lichaam van openbaring. Al deze zonnen worden ook aangeduid met LogoÔ. Elk van deze vele LogoÔ is drager van het goddelijke kosmische woord of een deel daarvan. In de symboliek lopen de onbeschrijflijke dimensies in het kosmisch panorama vaak door elkaar. Zo wordt Christus in de esoterische traditie ook wel "Logos" genoemd. Hij is dan de universele Zoon en het Levende Woord dat opwelt uit het hart van goddelijk bestaan.

MichaŽl, Werkzaamheid van de Zon
"In dit machtige universele panorama van scheppende kracht spelen engelen met namen zoals MichaŽl, GabriŽl en RafaŽl die zo bekend voor ons zijn een belangrijke en essentiŽle rol. Uit de Zonne Logos van ons stelsel treedt een machtig Zonne Wezen te voorschijn. Deze is door onze Heer de Zon naar de aarde gezonden. Het is MichaŽl, een machtige boodschapper die de aarde vervult met Zijn goddelijke heerlijkheden en de klank van de machtige krachten die achter Hem staan vervult. Zijn werkzaamheid met betrekking tot onze aarde is groot. In het bijzonder rond 29 september. Er zijn vele wezens waar de aanduiding Sint MichaŽl betrekking op heeft. De grootste van allen is hij, die in het middelpunt van de zon staat als een punt van primordiaal licht, dat in zich al de zeven Verheven Heren bevat. Dit lichtpunt kan als het hoofd en de heerlijkheid van de zeven grote Lichten voor de Troon van de Godheid van het gehele zonnestelsel worden beschouwd. Het heeft een schitterende gele kleur en is zo kristalhelder, dat het zich zelf kan handhaven, zelfs in het vlammenvuur en het schitterende Licht van onze Heer de Zon. Deze Heerlijkheid wordt de Heilige MichaŽl genoemd, de grootste van allen".

"Als wij ons nu concentreren op de vijfde van deze Verheven Heren, diegene die aan het hoofd staat van dit aardse stelsel van evolutie, dan zien wij dat Hij een diep gouden, schitterende topaas is. Hij heeft drie machtige Vertegenwoordigers voor Zijn stelsel, die veel van hun heerlijkheid aan Hem ontlenen. Zijn eerste Vertegenwoordiger wordt de Heer van het Diamanten Licht genoemd en de tweede de Heer van het Uitschietende Licht. De derde is de Heer van de Vlammende Intelligentie. Zij hebben allen de aard en het type van Aartsengelen. De tweede van hen wordt St. MichaŽl genoemd, dus de Heer van het Uitschietende Licht, de machtige Heerser van het engelenrijk, dat met ons stelsel verbonden is".

"Aldus hebben wij drie machtige Wezens, die reageren op iedere aanroeping die gericht is tot St. MichaŽl en alle Engelen: de Gele Heerlijkheid in de zon, de Heer van het Uitschietende Licht van de Planetaire Verheven Heerser van de Aardketen en de aardse Aartsengel St. MichaŽl. Wanneer een aanroep tot MichaŽl gedaan wordt, is het meestal de Aartsengel MichaŽl die verschijnt. Hij verschijnt dan min of meer in de vorm van de tweede, de Heer van het Uitschietende Licht, waarbij Hij diens kleuren en substantie en wapens en wapenrusting aanneemt. Wanneer ter gelegenheid van het grote septemberfeest de grote impuls vanuit de Zon wordt uitgezonden en St. MichaŽl verschijnt, nemen alle Engelen Zijn glans en macht over en worden zij aldus als schitterende, flikkerende zwaarden van een prachtig staalblauwe kleur, vol licht. Zij schieten dan plotseling uit als prachtige maagdelijke bliksemflitsen. Zij ontlenen allen deze kracht uiteindelijk aan de meest verheven St. MichaŽl en op deze wijze is de gehele aarde voor een bepaalde tijd als het ware verteerd en opgenomen in die heerlijkheid".

De Verheven Heerser van de Aardketen
"Laten wij nu voor een ogenblik de Verheven Heerser van de Aardketen beschouwen, de keten, waarvan de Aarde de centrale bol is en ook de bol die het diepst in de zeeŽn der openbaring verzonken is. Deze Hemelse Heerser wordt in de Vedische geschriften met vele namen aangeduid. Eťn ervan is: een van de Zeven Zelfgeboren Zonen van Aditi. Nu is Aditi de grote Sophia, de grote Wijsheid, welke dit zonnestelsel tot zijn volmaking brengt. Deze Aditi is een machtige vorm en een machtige substantie en essence van Wijsheid, die volmaakte voorwaarden schept voor de vele schema's van evolutie, welke in de grond zevenvoudig zijn en door de Zonne Godheid tot ontwikkeling worden gebracht. Daar onze planeetketen de vijfde is in de orde van het Zonnestelsel, wordt Hij de vijfde Aditya genoemd, de vijfde Zoon van de grote Wijsheid van Aditi, ťťn van de zeven Levenszonnen, die hun leven ontlenen aan de Ene Zon, de Zon van ons zonnestelsel. In andere oude geschriften hebben deze grote Onderkoningen verscheidene andere namen, zoal de Amshaspends in de leer van Zoroaster. In de Openbaring van Johannes worden zij de Zeven Geesten of Lichten of Lampen genoemd, ook wel de Zeven Aartsengelen, die voor de Troon van God staan. In een bepaalde periode van de godsdienst van Egypte werden zij de Mysterie-Goden genoemd en de Grote Zonne-Held, die wij nu behandelen, is ťťn van Hen. Deze Aditya of Zoon van Aditi is een machtige aartsengel, maar dan moeten we het woord Aartsengel in zijn allerhoogste betekenis nemen".

"Als wij over de zeven aartsengelen spreken, denken wij aan een andere groep van wezens. Deze behoren speciaal tot de evolutie van de aarde. Zij hebben een zeer hoge trap van evolutie bereikt. Wanneer iemand poogt een meer volledige visie op deze machtige heersers van onze Aardketen te verkrijgen, bijvoorbeeld de aartsengel GabriŽl, ontvangt men de indruk, dat op een ander stadium - misschien honderdduizenden jaren geleden - ook hij door de menselijke evolutie gegaan is en later de evolutie der Engelen is binnen getreden, zoals met vele mensen het geval is. Maar zoals Hij daar nu staat, is deze Grote Heerser een Aartsengel van het hoogste type dat wij ons kunnen voorstellen."

Hoewel de hier gegeven beschrijvingen over de werkzaamheid van MichaŽl betrekking hebben op de grootse werkzaamheid die voor een deel buiten ons bevattingsvermogen ligt, werkt deze macht door in alles wat bestaat en leeft in de aardse openbaring. Door vanuit onze leefwereld contact te leggen via het leven dat ons omringt en waar wij deel van zijn, maken wij op rechtstreekse wijze ook contact met de macht en werkzaamheid van MichaŽl en alle engelen. Door toewijding, meditatie, rituele dienst, een zuiver leven en ontvankelijkheid kan de mens een kanaal zijn voor de werkzaamheid van de engelen en zo hun licht verder verspreiden in de wereld van geopenbaard persoonlijk leven.

Deze tekst is samengesteld door Frits Evelein. Het deel "Engelen voor de Troon van God" is een bewerking van passages uit De Geheime Leer van H.P. Blavatsky met gebruikmaking van een manuscript samengesteld door Henk Spierenburg. De delen "MichaŽl, Werkzaamheid van de Zon" en "De Verheven Heerser van de Aardketen" zijn ontleend aan De hemelse Machten achter het Kerkelijk jaar van J.E. van der Stok.